Sodelovanje z drugimi organizacijami


V letošnjem letu sodelujemo z:

 • Zdravstvenim domom Domžale
 • Podjetjem Kam-bus
 • Knjižnico Domžale
 • Kulturnim domom Franca Bernika
 • Medgeneracijska srečanja z Domom upokojencev Domžale
 • Gasilskim društvom
 • Letališčem Jožeta Pučnika
 • Reševalno postajo Ljubljana


Sodelovanje s starši

Dolžnosti staršev

 

 • starši so dolžni posredovati informacije o tem, kje so dosegljivi v času bivanja otrok v vrtcu (naslov, tel. številka službe/doma), dosledno javiti vsako spremembo teh podatkov
 • starši so dolžni ob prihodu otroka oddati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. Prav tako se morajo javiti, ko otroka odpeljejo domov. V primeru , da pride po otroka v vrtec druga oseba –ta ne sme biti mlajša od 14 let – starši oddajo vzgojiteljici pisno pooblastilo
 • starši so dolžni v vrtec voditi zdravega otroka, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža svoje zdravje in zdravje drugih otrok
 • v primeru, da vzgojiteljica ugotovi bolezenske znake (izpuščaji, bruhanje, driska), lahko otroka odkloni
 • v primeru nalezljivih bolezni so starši dolžni to takoj sporočiti odgovorni osebi v vrtcu
 • ob oddajanju otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za zdravje in varnost otroka
 • v primeru diet prinesejo navodilo zdravnika za pripravo hrane
 • upoštevajo 9-urni dnevni program
 • otrok sme (po dogovoru z vzgojiteljico) prinašati v vrtec igrače, vendar vrtec ne odgovarja zanje
 • v vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi ogrožali varnost in zdravje otrok
 • starši so dolžni redno poravnati finančne obveznosti
 • spoštovati hišni red, sprejete dogovore in poslovni čas vrtca
 • poskrbeti, da so otroci primerno obuti in oblečeni glede na vremenske razmere in napovedane dejavnosti
 • se zanimati za otrokov razvoj in se vključevati v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem


Pravice staršev

 

 • spoštovanje in upoštevanje staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj
 • pravica staršev do obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem
 • strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka
 • spoštovanje zasebnosti družine


(povzeto iz Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcih)


Pravice otrok

 

Določene so v mednarodnih dokumentih, Ustavi RS in zakonih.


 • Spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok
 • Zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroka
 • Uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti
 • Zasnovanost dela z otroki na znanju in razumevanju značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka


(povzeto iz Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcih)